Disclaimer

Nog meer juridische shizzle: op deze pagina lees je alles over de algemene voorwaarden in verband met het gebruik van deze website.

(Ja, ik weet dat dat saai is. En nee, als het niet verplicht zou zijn, dan had deze pagina waarschijnlijk nooit het daglicht gezien)

Liever iets plezanter lezen?

Dan kan ik je mijn tweewekelijkse nieuwsbrief aanraden.

Daarin deel ik elke 2 weken brokjes (content)inspiratie én the good, the bad & the ugly uit m’n leven als copywriter/solo-ondernemer.

En nu voor echt: de disclaimer

1. Door gebruik te maken van deze website aanvaard je als gebruiker de hierna volgende algemene
gebruiksvoorwaarden.


2. Ik heb te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan
aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.


3. Ik behou het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder
voorafgaande verwittiging van jou als gebruiker.


4. Ik kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

Ik geef geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen
en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijs desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

Het verwijzen naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites.


5. De gebruiker zal mij vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

Indien het gebruik van deze website slechts mogelijk is met een wachtwoord dan is de gebruiker zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Elk misbruik bij het gebruik van deze website kan aanleiding geven tot het beëindigen van je recht
op toegang, onverminderd mijn recht op schadevergoeding.


6. De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft mijn uitsluitende eigendom. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Ik wijs elke verantwoordelijkheid en elke schade
ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.


7. Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaard je als gebruiker eveneens die algemene verkoopsvoorwaarden.


8. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met het privacybeleid zoals beschikbaar op de website.

9. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van onze administratieve zetel uitsluitend bevoegd zijn.

Deze disclaimer dateert van 12/06/2023