Algemene voorwaarden

Kleine disclaimer: dit is niet de meest spannende pagina op deze website.

Maar wel een belangrijke. Want wat zegt dat ene spreekwoord ook alweer over goede afspraken & goede vrienden? Juist ja…

Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over dingen als offertes, facturen, feedbackrondes, betalingstermijnen en auteursrechten. Op naar een knaller van een samenwerking! 💥

Voor alle copywriting diensten: Creative Shelter

Voor alles wat te maken heeft met copywriting & het schrijven van teksten, doe ik een beroep op Creative Shelter.

Zij ondersteunen creatieve freelancers zoals ikzelf bij hun facturatie & de correcte overdracht van auteursrechten. Specialistenwerk, waarvoor ik me graag laat bijstaan door experten. Zo blijft er meer tijd en energie over voor dingen waar ik écht blij van word (*)

Facturen voor copywriting ontvang je rechtstreeks via hen. Hier lees je alles wat je moet weten over de wettelijke omkadering van die samenwerking.

(*) schrijven, maar ook puppy’s aaien, paprikachips eten, Harry Potter lezen, mijn kinderen knuffelen, uit het raam staren…

Huur je mij in als communicatie-adviseur?

Dan gelden de algemene voorwaarden van mezelf:

Algemene voorwaarden Studio TXT

Studio TXT РChlo̩ Wolfs
Statiestraat 17, 3200 Aarschot
chloe@studiotxt.be
0755.664.147
BTW BE 755.664.147

Artikel 1: toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Chloé Wolfs/ Studio TXT met vestiging te 3200 Aarschot, Statiestraat 17 en K.B.O. – nummer 0755.664.147 (hierna ‘de onderneming’) en de cliënt. Iedere opdracht gegeven aan de onderneming, impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in een eventuele overeenkomst (bv. de offerte of samenwerkingsovereenkomst) en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. 

De algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van de Onderneming zijn niet van toepassing, tenzij in het geval de Onderneming deze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. 

Voor alles wat te maken heeft met copywriting & het schrijven van tekste n, doet de onderneming een beroep op Creative Shelter. Facturen voor copywriting worden rechtstreeks via Creative Shelter verstuurd. Op deze facturen zijn de algemene voorwaarden van Creative Shelter van toepassing.

Artikel 2: totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tussen partijen tot stand en vangt aan hetzij op het ogenblik dat de door cliënt ondertekende offerte door de Onderneming wordt ontvangen en mede wordt ondertekend, hetzij op het moment dat de Onderneming aanvangt met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de cliënt, indien deze aanvang op een vroeger tijdstip zou plaatsvinden, hetzij vanaf de aankoop via de website.

Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de offerte, of indien er niets werd bepaald, 30 kalenderdagen volgens op de datum van de offerte. Na afloop van deze termijn kan de cliënt de offerte niet meer aanvaarden, tenzij met schriftelijk akkoord van de onderneming. Offertes gelden enkel voor de diensten die hier uitdrukkelijk in werden opgenomen. 

Offertes/ aankopen via de website gelden enkel voor de diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen. Indien de klant bijkomende diensten wenst, dient er een nieuwe overeenkomst afgesloten te worden tussen partijen.

Indien de Onderneming de door de cliënt ondertekende offerte nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door deze algemene voorwaarden en de offerte, vanaf het moment en voor zover deze offerte hetzij per brief, hetzij per e-mail, hetzij persoonlijk door overhandiging tegen ontvangstbewijs aan de cliënt werden overgemaakt.

Artikel 3: uitvoering van de opdracht

De Onderneming voert met de vereiste zorg de toevertrouwde opdrachten gewetensvol, waardig, eerlijk, discreet en in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. 

Behoudens andersluidend beding is de Onderneming niet verplicht de juistheid en de volledigheid na te gaan van de gegevens, die de klant of diens aangestelde aan haar overmaken. 

De Onderneming zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de Onderneming.

De Onderneming verbindt er zich toe de meeste zorg te besteden aan de uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten, voor zover haar daartoe de vereisten middelen ter hand gesteld worden. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten.

Offertes gelden specifiek voor iedere individuele opdracht. Ze zijn niet automatisch van toepassing op andere en/of toekomstige opdrachten.

Ik krijg van jou alle informatie die nodig is om de opdracht te kunnen realiseren. De prijsofferte en leveringstermijnen worden op grond van deze informatie verstrekt. Als deze informatie niet volledig is gebleken of als de opdracht nog wordt gewijzigd na de offertebevestiging, kunnen prijsofferte en leveringstermijnen worden herzien.

De Onderneming mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zijn keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Artikel 4: rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich toe de Onderneming alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De cliënt zal de werkzaamheden verrichten die hem desgevallend op basis van de offerte toekomen.

De cliënt zal elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis brengen van de Onderneming.

Indien de Onderneming hierom verzoekt, zal de cliënt schriftelijk bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn. 

De cliënt zal nagaan of de door de Onderneming geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, de Onderneming hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, ten laatste 14 kalenderdagen na ontvangst ervan of na de uitvoering van de overeenkomst.

De cliënt blijft o.a. zelf verantwoordelijk (i) voor zijn managementbeslissingen, zijn beleid en bedrijfsvoering; (ii) zijn beslissingen die mogelijkerwijze de diensten van de Onderneming, of het resultaat ervan kunnen beïnvloeden; (iii) de eventuele implementatie die de diensten van de Onderneming zou vereisen evenals eventuele voordelen die dit zou opleveren.

De Onderneming kan bijkomende vergoedingen en/of kosten vorderen die zouden voortvloeien uit de vertraging die de uitvoering van de opdracht zou oplopen door het in gebreke blijven van de cliënt om zijn verplichtingen overeenkomstig huidig artikel na te leven. 

Verdere verbintenissen in hoofde van de cliënt ten opzichte van de Onderneming kunnen worden omschreven in de offerte of in een onderlinge overeenkomst.

Artikel 5: vergoedingen en betaling

De vergoedingen en kosten worden vastgesteld overeenkomstig de offerte, waarvan de cliënt erkent dat deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. 

De cliënt kan een kennismakingsgesprek inboeken. Hieraan zijn geen kosten verbonden tenzij het gesprek de duur overschrijdt van 1 uur en/of het een inhoudelijk overleg betreft waarin bv. wordt ingegaan op mogelijke oplossingen voor problemen rond tekst en/of communicatie. De Onderneming kan in dat geval kosten in rekening brengen. De Onderneming stelt de cliënt hiervan op de hoogte. 

De vergoeding en kosten kunnen eveneens worden vastgesteld op de website van de Onderneming. 

De vergoedingen en kosten zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden verricht, ook al is een opdracht niet noodzakelijk beëindigd.

De cliënt heeft eenmalig het recht om feedback te geven binnen de 14 dagen na de oplevering. Indien niet tijdig feedback wordt gegeven, dan wordt de opdracht beschouwd als goedgekeurd en wordt deze afgesloten. Indien er bijkomende wijzigingen worden gevraagd, zullen deze worden aangerekend aan het geldende uurtarief. 

Alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, zijn niet inbegrepen in de vergoedingen en zullen bijkomend aan de vergoedingen toegevoegd en gefactureerd worden. Op schriftelijk verzoek van de cliënt, zal de Onderneming het bewijs van de voor rekening van de cliënt gemaakte kosten voorleggen.

De Onderneming kan een of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat van vergoedingen en kosten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor met de prestaties pas te starten op het ogenblik dat een gefactureerd voorschot betaald werd door de cliënt. 

Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen.

Vergoedingen en kosten worden berekend exclusief belastingen, heffingen en reiskosten. 

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot verwijlintresten aan een intrestvoet van 1% per maand en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 25 EUR. Deze forfaitaire vergoeding zal desgevallend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten. Bijkomend zullen alle nog niet-opeisbare vorderingen opeisbaar worden.

Alle betwistingen van vergoedingen en kosten dienen per aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de Onderneming. Indien geen tijdige betwisting de Onderneming bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn op factuurdatum, daar deze facturen enkel via elektronische weg worden verzonden.

Betwisting van de facturen geeft geen recht op schorsing van de betalingsverplichting van de cliënt.

De prijzen van de onderneming zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de onderneming niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de offerte dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

De onderneming kan niet aan de offerte worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijk materiële vergissing of schrijffout bevat, zoals een onrealistische hoger korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Artikel 6: opschorting

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van facturen overeenkomstig artikel 5, heeft de Onderneming het recht om de uitvoering van haar opdrachten op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De Onderneming brengt de cliënt hiervan per aangetekend schrijven of per e-mail op de hoogte, de eerste aanmaning voor nog openstaande facturen is hiervoor voldoende.

De onderneming kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg m.b.t. de schorsing of uitstel van uitvoering ten aanzien van haar cliënt.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt. 

De Onderneming is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de openstaande facturen met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 7: duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur.

Elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke en aangetekende kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen.

In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 7.1: beëindiging door de cliënt

De cliënt kan een einde maken aan de overeenkomst per aangetekend schrijven, voor zover de werkzaamheden van de onderneming nog niet werden opgestart.

Bij een eenzijdige en/of onmiddellijke verbreking van de overeenkomst door de cliënt om welke reden dan ook, dient de cliënt aan de Onderneming een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 40% van de overeengekomen  vergoedingen te betalen.

De cliënt kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst stopzetten, indien de Onderneming kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in onderhavig algemene voorwaarden en in voorkomend geval in de offerte, uit te voeren.

De cliënt zal in elk geval zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan de Onderneming.

Artikel 7.2: beëindiging door de onderneming

De Onderneming kan de overeenkomst op elk ogenblik, middels voorafgaande ingebrekestelling en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals onder meer, maar niet beperkt tot:

  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de Onderneming in het gedrang brengen
  • de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en in de offerte
  • in geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt;
  • wijziging in het risicoprofiel van de cliënt
  • gebrek aan (tijdige) betaling door de cliënt.


De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, zullen door de Onderneming per aangetekend schrijven aan de cliënt worden meegedeeld. 

De Onderneming zal steeds recht hebben op betaling van de uurlonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden en verleende diensten.

Artikel 8: overname personeel

De cliënt en de Onderneming verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van  6 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de cliënt en de Onderneming, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 5.000 EUR, dit onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

Artikel 9: aansprakelijkheid

De Onderneming kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor  opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.

De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen  die vóór de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even welke partij mochten begaan zijn.

De Onderneming zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de Onderneming.

De maximale en volledige aansprakelijkheid van de Onderneming en haar aangestelden voor de uitvoering van de opdrachten is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen opdracht. Dit beding geldt niet in geval  van opzet of zware fout van de onderneming of haar aangestelden of bij de niet-uitvoering van essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, behoudens overmacht en de gevallen beschreven in art. 7.2.

Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten. 

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 10: verwerking van persoonsgegevens

Partijen bevestigen alle toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna ‘privacywetgeving’) na te leven.

De cliënt bevestigt dat hij de voorwaarden van de privacyverklaring van de Onderneming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aanvaard heeft en dat hij op de hoogte gebracht werd van het feit dat de privacyverklaring op ieder moment kan geraadpleegd worden via de website studiotxt.be

Artikel 11: overmacht

De Onderneming is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de cliënt indien de nakoming belemmerd wordt door overmacht. de Onderneming is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de Onderneming gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de Onderneming tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de Onderneming geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de Onderneming, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock- out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, storing in de software, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door de Onderneming. 

Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

Indien de onderneming documenten overmaakt  dan mag de inhoud van deze documenten onder geen beding door de cliënt worden overgemaakt aan derde partijen, dochterondernemingen, moederondernemingen, partners of medewerkers.

Partijen kunnen hiervan enkel afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Indien de cliënt deze bepalingen overtreedt en zonder toestemming de documenten waarop intellectuele eigendomsrechten rust gebruikt, zal hij gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding die forfaitair word vastgesteld op 2.500,00 euro, onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

Artikel 13: geheimhouding

De onderneming en de cliënt zijn er beiden toe gehouden een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat de Onderneming en de klant, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere, geen van de bedrijfsgeheimen (o.a. marketing, productie, strategische ontwikkeling, klantenlijsten,…) van elkaar in verband met eender welke bedrijfstak mogen gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enige andere derde, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken. 

De geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

Indien deze bepaling wordt geschonden door één der partijen, zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500,00 euro onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

Artikel 14: annulatiebeleid

De Cliënt die een afspraak annuleert, bv. in het kader van een ‘rent my pen’ en/of ‘een rent my pen mini, moet volgende annulatievoorwaarden in acht nemen.

De cliënt moet, indien hij verhindert is voor een afspraak, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaandelijk aan de afspraak aan de Onderneming melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Onderneming 50% van de geboekte dienst aan de klant doorrekenen. Er kan slechts een nieuwe afspraak gemaakt worden wanneer dit bedrag werd voldaan. 

Indien de cliënt meer dan 10 minuten te laat is op de afspraak, mag de Onderneming de dienst inkorten met deze tijd en alsnog de volledige prijs vragen voor de dienst. 

De onderneming dient, indien zij verhindert is, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur op voorhand aan de cliënt te melden. De Onderneming zal dan een nieuwe afspraak proberen vast te leggen met de cliënt. In geen geval heeft de cliënt recht op een vergoeding indien de afspraak door de Onderneming wordt geannuleerd. 

Ingeval van overmacht ingeroepen door de Onderneming zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing.

Artikel 15: wijziging

De Onderneming behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 

Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking op de website van de onderneming. 

Indien de cliënt de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na inwerkingtreding wordt de cliënt geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 16: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst worden door het Belgische recht beheerst.

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

Opgemaakt in Aarschot op 12/6/2023