Algemene voorwaarden

Studio TXT – Chloé Wolfs
Statiestraat 17, 3200 Aarschot
chloe@studiotxt.be
0755.664.147
BTW BE 755.664.147

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen Studio TXT, Statiestraat 17 in 3200 Aarschot met ondernemingsnummer 0755.664.147 & een opdrachtgever . Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen de opdrachtgever en Studio TXT een schriftelijke bevestiging.

De opdrachtgever wordt vanaf nu in deze voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou’ genoemd.

Chloé Wolfs / Studio TXT staat vanaf nu gelijk aan ‘ik’, ‘mij’ of ‘me’.

Artikel 1: algemene bepalingen

1.1 Door met mij samen te werken, erken je uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden gelezen te hebben & ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

1.2 Wordt één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard? Dan zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

1.3 Ik kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik wijzigen zonder jou daarvan persoonlijk op de hoogte te brengen. Het is aan jou om regelmatig te controleren of er dingen zijn veranderd. De meest recente versie vind je terug op www.studiotxt.be in de footer.

Artikel 2: kwaliteit

2.1 Ik verbind me ertoe kwaliteitsvol werk te leveren, in overeenstemming met de briefing die ik van jou ontvang. Ik schrijf steeds in de Nederlandse standaardtaal en met respect voor de geldende spelling- en grammaticaregels. 

2.2 Ik ga met jou het engagement van een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. 

2.3 Jij engageert je om alle gegevens, documenten, stukken, (IT-)systemen, deadlines,… die ik nodig heb voor de samenwerking tijdig & in de gewenste vorm aan mij over te maken.

Artikel 3: vertrouwelijke informatie

3.1 Tijdens onze samenwerking mag je op de nodige discretie rekenen: alle gegevens waarvan jij als opdrachtgever aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn, worden ook zo behandeld. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 4: offertes en offertekosten

4.1 Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Overschrijdt dat gesprek de duur van 1,5u en gaat het over in een inhoudelijk overleg, waarin ik inga op mogelijke oplossingen voor jouw problemen rond tekst, content en/of communicatie? Dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Hier communiceer ik open & transparant over.

4.2 Vraag jij om een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking? Dan geldt het afgesproken uurtarief van 70 euro excl. btw.

4.3 Elke standaard offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de offertedatum.

4.4 Offertes gelden specifiek voor iedere individuele opdracht. Ze zijn niet automatisch van toepassing op andere en/of toekomstige opdrachten. Ik krijg van jou alle informatie die nodig is om de opdracht te kunnen realiseren. De prijsofferte en leveringstermijnen worden op grond van deze informatie verstrekt. Als deze informatie niet volledig is gebleken of als de opdracht nog wordt gewijzigd na de offertebevestiging, kunnen prijsofferte en leveringstermijnen worden herzien.

Artikel 5: opdracht en opdrachtbevestiging

5.1 In de offerte/opdrachtbevestiging zorg ik ervoor dat de opdracht kort omschreven wordt en ga ik dieper in op deze details: de omvang van de opdracht, de timeline, de beoogde deadline & de geschatte kostprijs.

5.2 Aanvaard jij de offerte? Schitterend, al start de samenwerking pas officieel als jij me via mail de ondertekende offerte terug hebt bezorgd en we een startdatum voor jouw project hebben afgesproken. Deze offerte vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, mondeling en/of schriftelijk.

5.3 Ik engageer me niet tot het naleven van een exclusiviteitsverplichting ten aanzien van jou. Copy/contentwriting en/of communicatie-advies aan derden brengt de correcte &  loyale uitvoering van jouw opdrachten niet in het gedrang.

Artikel 6: tussentijdse wijziging van de opdracht

6.1 Wijzig je de oorspronkelijke opdracht? Dan kan dat invloed hebben op de afgesproken levertermijn en/of de prijs. Ik breng je daarvan op de hoogte, zodat we nieuwe afspraken kunnen maken & ik je indien nodig een tweede offerte kan bezorgen.

6.2 Wordt de opdracht door jou gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken? Dan ben ik niet verplicht teksten die nog niet klaar zijn aan te leveren. Ik heb wel recht op betaling voor het gedeelte van het werk dat al is uitgevoerd.

6.3 Doet er zich een situatie van overmacht voor? (denk aan abnormale en onvoorziene omstandigheden, zoals onder andere oorlog, oproer, rellen, ontploffingen, natuurrampen, onverwachte elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen) Dan breng ik jou daar onmiddellijk van op de hoogte. 

6.4 Zorgt die overmacht ervoor dat ik of jij onze verbintenissen gedurende een ononderbroken periode van meer dan 1 maand niet na kunnen komen? Dan kan de andere partij de samenwerking onmiddellijk schriftelijk beëindigen zonder vergoeding. Als opdrachtgever ben je wel verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en me voor dat gedeelte te betalen. 

Artikel 7: concepttekst en feedbackronde

7.1 Offertes voor samenwerkingen op vlak van teksten hebben betrekking op de aanlevering van een concepttekst en 1 feedbackronde (max. 1 uur). Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de offerteprijs inbegrepen en zal ik apart aanrekenen tegen het geldende uurtarief van Studio TXT (70 euro excl. btw). Tenzij we expliciet iets anders overeengekomen zijn.

7.2 Jij behoudt het recht op een feedbackronde, ook na betaling van de factuur. Heb je de feedbackronde 14 dagen na oplevering nog niet gebruikt? Dan beschouw ik de opdracht als goedgekeurd en sluit ik ze af.

Artikel 8: prijsbeleid

8.1 In de offerte en de factuur maak ik het onderscheid tussen de fee, reiskosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

8.2 De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw (21%) en alle andere verplicht door de opdrachtgever te dragen taksen of belastingen. Moet ik me verplaatsen in het kader van de opdracht? Dan breng ik de kilometervergoeding apart in rekening volgens de wettelijk vastgestelde tarieven.

8.3 De prijzen die ik opgeef in een offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij we dat samen zo afspreken in het kader van een vaste samenwerking of abonnementsformule. Ik behoud mij het recht voor om mijn tarieven jaarlijks te herzien.

Artikel 9: betaling

9.1 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan het zijn dat ik om een betaling in termijnen vraag of dat ik werk met een voorschot. Hier communiceer ik op voorhand open & transparant over.

9.2 De betalingsverplichting geldt ook als jij toch besluit om de aangeleverde teksten niet te gebruiken.

9.3 De betalingstermijn van de factuur is 15 dagen na factuurdatum. Als je een factuur niet binnen die termijn betaalt, dan stuur ik jou een herinneringsmail met een nieuwe uiterlijke betaaldatum. Als je na deze mail laattijdig of nog niet betaalt, dien je een forfaitaire schadevergoeding te betalen, namelijk 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro. Daarnaast worden op het factuurbedrag verwijlintresten aangerekend a rato van 1% per maand. Dit alles zonder ingebrekestelling, en exclusief gerechtelijke intresten en kosten.

9.4 Ga je niet akkoord met een factuur en wil je die betwisten? Dat kan schriftelijk via mail, binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Breng je me niet binnen die termijn op de hoogte? Dan vervalt jouw recht op betwisting als opdrachtgever en ga ik ervan uit dat je de diensten volledig aanvaard hebt.

9.5 Als je een factuur betwist en niet betaalt, mag je uiteraard ook de aangeleverde teksten niet gebruiken. Als achteraf blijkt dat de teksten toch gebruikt werden, dan moet de factuur alsnog voldaan worden.

Artikel 10: vrijwaring & aansprakelijkheid

10.1 Jij bent als opdrachtgever inhoudelijk deskundige. Het is jouw plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit te aanvaarden. Als opdrachtgever vrijwaar je mij van elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of een zware fout langs mijn kant.


10.2 Ik kan nooit aansprakelijk worden gesteld als het gaat over rechten van intellectuele eigendom op bronmateriaal of gegevens die jij mij hebt verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

10.3 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of een zware fout langs mijn kant. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid zich sowieso tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. 

10.4 Ik kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade, zoals onder andere verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement, gevolgschade, gemiste besparingen of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan jou als opdrachtgever als aan derden.

Artikel 11: auteursrechten

11.1 Op alle teksten die ik schrijf, zijn auteursrechten van toepassing. De opgeleverde teksten blijven mijn intellectuele eigendom totdat de volledige factuur is voldaan. Op dat moment verleen ik jou als opdrachtgever een exclusieve licentie voor het publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik.

11.2 Als opdrachtgever mag je de teksten niet gebruiken indien er niet (volledig) wordt voldaan aan de betalingsvoorwaarden of indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. 

11.3 Er mogen geen teksten worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12: privacy 

12.1 Ik hecht belang aan de privacy van jou als opdrachtgever en bezoekers van de website. Ik ben gebonden aan de wet op de privacy. Meer informatie vind je in het privacybeleid op www.studiotxt.be.

Artikel 13: geschillen

13.1 Op elke overeenkomst tussen mij en jou is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van arrondissement Leuven.

Opgemaakt in Aarschot op 28/2/2022